top of page

Algemene voorwaarden

 de kleine lettertjes

Hier vind je alle algemene voorwaarden van Zuivere Copy. Die zijn voor mij natuurlijk duidelijk, maar dat moet voor jou ook zo zijn. Lees de voorwaarden daarom goed door en laat het me weten als je vragen hebt.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, inhoud en nakoming van overeenkomsten tussen Zuivere Copy en haar opdrachtgevers. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Zuivere Copy en haar opdrachtgevers overeengekomen worden.

1.2.  Als Zuivere Copy de strikte naleving van deze voorwaarden niet verlangt, brengt dit niet met zich mee dat Zuivere Copy hiermee het recht verliest om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden wel te verlangen.

1.3.  Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing is of zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. 

1.4.  Inkoop- en andere (algemene) voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden Zuivere Copy niet, tenzij deze schriftelijk door Zuivere Copy zijn aanvaard. Bij strijdigheid met deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 2. Offertes

2.1.  Alle door Zuivere Copy verstrekte offertes (waaronder aanbiedingen, prijsopgaven etc., in welke vorm dan ook) zijn twee weken geldig en gelden alleen voor de ontvanger daarvan. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Zuivere Copy verstrekte gegevens waarop Zuivere Copy de offerte baseert. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij aangegeven met btw. 

Artikel 3. Overeenkomst

3.1.  Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Zuivere Copy begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Zuivere Copy pas nadat deze schriftelijk door Zuivere Copy zijn bevestigd.

3.2.  Zuivere Copy is bevoegd, als zij dit wenselijk of noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten derden in te schakelen. De kosten hiervoor zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de vooraf verstrekte en door de opdrachtgever goedgekeurde prijsopgaven.

3.3.  Klachten dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Zuivere Copy te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3.4.  Wanneer de werkzaamheden van Zuivere Copy bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Artikel 4. Wijzigingen en meerwerk

4.1.  Als er sprake is van meerwerk, zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening van de opdrachtgever. Als een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de afgesproken prijs, behoudt Zuivere Copy zich het recht voor om aan de opdrachtgever het volledige bedrag in rekening te brengen.

4.2.  Meerwerk zal zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering van het meerwerk, door Zuivere Copy schriftelijk aan de afnemer worden meegedeeld. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het bedoelde meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de opdrachtgever binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Zuivere Copy verklaart hier niet mee in te stemmen.

Artikel 5. Gebruik

5.1.  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Zuivere Copy, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2.  Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Zuivere Copy veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

5.3.  Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

   a.   vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of  anderszins in gebreke is;
   b.  als de opdracht voortijdig wordt beëindigd;
   c.  in geval van faillissement van de opdrachtgever.

5.4.  Zuivere Copy heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

5.5.  Het intellectuele eigendom van de door Zuivere Copy opgeleverde producten en/of diensten, dan wel het auteursrecht daarop, berust uitsluitend bij de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Betaling

6.1.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal (termijn)betaling per opdracht als volgt gebeuren:

  • 50% voor oplevering

  • 50% na oplevering

6.2.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats door storting of overmaking op een door Zuivere Copy aangewezen bankrekening. De op de bankafschriften van Zuivere Copy vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.3.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.4.  Indien de de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en heeft Zuivere Copy, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harer keuze aan de opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende hetzij het op dat moment geldende officiële promessedisconto van De Nederlandse Bank vermeerderd met een opslag van 3% op jaarbasis, hetzij de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en Gerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan Zuivere Copy verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgelegd, met een minimum van 350 Euro.

6.5.  Als Zuivere Copy daartoe aanleiding ziet, kan Zuivere Copy nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7. Overmacht

7.1.  Als Zuivere Copy door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Zuivere Copy gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Zuivere Copy op betaling door de opdrachtgever voor reeds door Zuivere Copy verrichte prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Zuivere Copy alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.2.  Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Zuivere Copy tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsregelingen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen door haar toeleveranciers.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1.  Zuivere Copy is nooit verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Zuivere Copy. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), gegevensverlies of gegevensvermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2.  Zuivere Copy is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welken hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

8.3.  Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Zuivere Copy geleverde goederen, is Zuivere Copy niet aansprakelijk.

8.4.  Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Zuivere Copy of door Zuivere Copy bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De opdrachtgever vrijwaart Zuivere Copy voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke informatie. De opdrachtgever is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheim-houding door haar werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 10. Ontbinding/Beëindiging

10.1.  Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, betaalt hij, naast een schadevergoeding, de schriftelijk overeen gekomen betaling, en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden.

10.2.  De opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn in geval:

   a.   de opdrachtgever enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt;

   b.   Zuivere Copy goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoen aan een schriftelijke aanmaning, met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;

   c.   de opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven.

   d.   de opdrachtgever overgaat c.q. besluit tot staking; of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of tot ontbinding;

e. van overlijden; indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is.

10.3.  Zuivere Copy is in de 11.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoedingen zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist;

   a.   de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of;

   b.   enig door de opdrachtgever aan Zuivere Copy verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen.

10.4.  In geval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

10.5.  De schadevergoeding bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Zuivere Copy op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 50% van het resterende deel van het overeengekomen bedrag welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

10.6.  Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 11. Wijziging van de voorwaarden

11.1.  Zuivere Copy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2.  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging voordat de wijziging van kracht wordt.

11.3.  Als Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging als deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1.  Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende recht besprekingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2.  Op de overeenkomst tussen Zuivere Copy en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Zuivere Copy en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zuivere Copy is gevestigd.

bottom of page